Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

 

1. Piekrišana lietošanas noteikumiem

 

2. Noteikumu grozījumi

 

3. Konfidencialitātes politika

 

4. Saistību atrunas

 

5. Reģistrēšanās

 

6. Dalībnieks

 

7. Atbildības ierobežojums

 

8. Trešās puses saturs/programmatūra

 

9. Autortiesības un prečzīmes

 

10. Īpašumtiesības Tīmekļa vietnē

 

11. ASV autortiesību pārkāpumu prasības

 

12. Zaudējumu atlīdzināšana un atmaksa

 

13. Vietnes slēgšana

 

14. Philips preces

 

15. “Safe Harbor” paziņojums saskaņā ar 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformas aktu

 

16. Strīdu izšķiršana

 

17. Nodalāmība

 

18. Tiesību atteikšanās neesamība

 

19. Virsraksti

Lietošanas noteikumi

 

Šo tīmekļa vietni ("Tīmekļa vietne") piedāvā Philips Baltic, Ziedleju iela 2, Mārupes novads, LV 2167, Mārupe, Latvija ("Philips").

 

Piekļuvi Tīmekļa vietnei un tās lietošanu nosaka Lietošanas noteikumi. Īpašus noteikumus un nosacījumus var piemērot konkrētam saturam, informācijai, materiāliem vai Tīmekļa vietnē izvietotai vai ar tās palīdzību pieejamai informācijai ("Saturs") un konkrētam saturam, informācijai, materiāliem vai informācijai, ko var augšupielādēt, iesniegt un/vai publicēt Tīmekļa vietnē ( "Lietotāja saturs"), vai darījumiem, kas noslēgti caur šo Tīmekļa vietni. Šie īpašie noteikumi var būt kā šo Lietošanas noteikumu papildinājums vai, ja tas ir skaidri norādīts, var aizstāt šos Lietošanas noteikumus.

1. Piekrišana lietošanas noteikumiem

 

Apmeklējot vai izmantojot šo Tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šie Lietošanas noteikumi un visi citi šajā dokumentā ietvertie noteikumi un nosacījumi, vai tādi, uz kuriem sniegta atsauce, vai jebkādi papildu noteikumi un nosacījumi, kas izklāstīti šajā Tīmekļa vietnē, ir juridiski saistoši. Ja NEPIEKRĪTAT visiem noteikumiem, jums NEVAJAG apmeklēt vai izmantot šo Tīmekļa vietni.

2. Noteikumu grozījumi

 

Philips ir tiesīgs jebkurā laikā mainīt šos Lietošanas noteikumus. Šādi noteikumu grozījumi stājas spēkā to publicēšanas brīdī. Pēc publicēšanas turpinot piekļūt vai izmantot Tīmekļa vietni, tiks uzskatīts, ka piekrītat grozījumiem. Ieteicams regulāri pārskatīt jebkādus attiecināmos noteikumus un nosacījumus. Citām Philips tīmekļa vietnēm var būt citi uz tām attiecināmie lietošanas noteikumi.

 

Philips patur tiesības pārtraukt vai veikt izmaiņas vai atjauninājumus attiecībā uz Tīmekļa vietni vai tās Saturu jebkurā laikā. Philips patur tiesības nekavējoties ierobežot, atteikt vai pārtraukt jebkuras personas piekļuvi Tīmekļa vietnei vai jebkurai ar to saistītai daļai bez iepriekšēja brīdinājuma, jebkurā laikā un jebkāda iemesla dēļ un pilnīgi pēc saviem ieskatiem.

3. Konfidencialitātes politika

 

Personiskā informācija, kas sniegta vai iegūta, izmantojot šo Tīmekļa vietni vai saistībā ar to, tiks lietota tikai atbilstoši Philips konfidencialitātes politikai, un šajā Tīmekļa vietnē publicētā Konfidencialitātes politika attiecas uz šiem Lietošanas noteikumiem.

4. Saistību atrunas

 

VISA TĪMEKĻA VIETNĒ PIEEJAMĀ INFORMĀCIJA (T. SK., ARĪ TEKSTI, ATTĒLI, GRAFIKAS, SAITES UN CITI MATERIĀLI) TIEK PASNIEGTA "KĀDA TĀ IR" UN "KĀ PIEEJAMA". PHILIPS UN TĀ MEITAS UZŅĒMUMI, FILIĀLES, PARTNERI, LICENČU DEVĒJI, ZĪMOLU LICENCIĀTI UN PIEGĀDĀTĀJI NESNIEDZ, CIKTĀL TAS NAV PRETRUNĀ AR LIKUMU, NEKĀDA VEIDA TIEŠUS VAI NETIEŠUS APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS, T. SK., GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN TIESĪBU NEAIZSKARŠANU VAI ATTIECĪBĀ UZ ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES DARBĪBU, SATURU VAI LIETOTĀJA SATURU. Gan Philips, gan tā meitas uzņēmumi, filiāles, partneri, licenču devēji, zīmolu licenciāti un piegādātāji negarantē un nesniedz nekādus apliecinājumus, ka (i) Tīmekļa vietne atbildīs jūsu vajadzībām, (ii) Tīmekļa vietne darbosies bez pārtraukumiem, precīzi, droši, bez traucējumiem vai (iii) rezultāts, ko iegūst no Tīmekļa vietnes lietošanas (t. sk., jebkāda Tīmekļa vietnē pieejamā informācija un materiāli), būs pareizs, pilnīgs, precīzs, uzticams vai kā citādi atbildīs jūsu vajadzībām.

 

Šī ir publiska tīmekļa vietne. Ņemiet vērā, ka šajā Tīmekļa vietnē uz jūsu sniegto Lietotāja saturu konfidencialitāte netiek attiecināta. Neizpaudiet šeit konfidenciālu informāciju.

 

Philips un tā meitas uzņēmumi, filiāles, partneri, licenču devēji, zīmolu licenciāti un piegādātāji nav atbildīgi par interneta, tīkla vai mitināšanas pakalpojumu traucējumiem vai bezdarbību unnegarantē, ka Tīmekļa vietne vai šajā Tīmekļa vietnē pieejamie pakalpojumi vai Philips nosūtītie elektroniskie paziņojumi nesatur vīrusus vai kādus citus kaitīgus elementus.

 

Jebkāda materiālu lejupielādēšana vai citāda iegūšana šīs Tīmekļa vietnes lietošanas rezultātā tiek veikta pēc jūsu ieskatiem un uz jūsu atbildību. Par jebkādiem šādu materiālu lejupielādēšanas izraisītiem datora sistēmas bojājumiem vai informācijas zudumiem esat atbildīgs vienpersoniski.

5. Reģistrēšanās

 

Lai varētu piekļūt noteiktiem Tīmekļa vietnes apgabaliem un noteiktu Tīmekļa vietnes funkciju vai iespēju izmantošanai var būt nepieciešams reģistrēties kā dalībniekam. Reģistrācija ir bez maksas.

 

Reģistrējoties ir jāizvēlas unikāls lietotājvārds vai identifikators un parole un jānorāda unikāla, derīga, esoša un pārbaudāma e-pasta adrese. Identiski lietotājvārdi un e-pasta adreses nav atļautas, tāpēc, ja ievadītais vārds vai adrese jau tiek lietota, jums tiks piedāvāts izvēlēties citu. Mēs nosūtīsim jums e-pastu ar jūsu reģistrācijas informāciju. Ja kāda iemesla dēļ šīs informācijas piegāde nenotiek, jums var atteikt vai pārtraukt piekļuvi un apgabalu, funkciju vai iespēju lietošanu, kam nepieciešama reģistrācija. Jums nekavējoties jāatjaunina sava reģistrācija, lai tā būtu precīza un aktuāla. Jūs vienpersoniski esat atbildīgs par savas paroles konfidencialitātes saglabāšanu. Mēs paturam tiesības mainīt jūsu lietotājvārdu vai izdzēst jūsu Tīmekļa vietnei iesniegto saturu vai atteikt vai anulēt jūsu reģistrāciju, ja izvēlaties lietotājvārdu, kas pēc mūsu ieskatiem ir neķītrs, nepieklājīgs, aizskarošs vai kā citādi nepiemērots. Jūs vienpersoniski esat atbildīgs par piekļuves ierobežošanu savam datoram (‑iem). Jūs piekrītat uzņemties atbildību par visām darbībām, kas tiek veiktas ar jūsu kontu, lietotājvārdu un/vai paroli jūsu rīcības, bezdarbības vai nolaidības dēļ. Ja jums rodas aizdomas par nesankcionētām darbībām ar jūsu kontu, lietotājvārdu un/vai paroli, jūs piekrītat nekavējoties sazināties ar mums pa e-pastu https://www.philips.lv/a-w/kontaktinformacija.html. Mēs pēc saviem ieskatiem varam liegt reģistrāciju no kāda noteikta e -pasta pakalpojuma vai ISP.

6. Dalībnieks

 

Ievietojot jebkādu Lietotāja saturu Tīmekļa vietnē, jūs apstiprināt, ka materiāls būs pareizs, lietišķs un atbilstīgs, tas nesaturēs pretlikumīgas vai kā citādi publicēšanai nepiemērotas ziņas, tostarp, bet ne tikai ziņas, kas (1) var celt neslavu vai aizvainot citu fizisku vai juridisku personu, (2) var radīt kaitējumu kādai personai vai īpašumam vai kā citādi celt neslavu vai traucēt kādu personu vai organizāciju, (3) var pārkāpt kādas personas jebkādas likumīgās tiesības (t. sk., tiesības uz privātumu vai atklātību), (4) ir pornogrāfiska rakstura, neķītras, zaimojošas, vulgāras, nepieklājīgas vai draudīgas, (5) ir kulturāli, etniski vai citādi nosodāmas vai (6) iesaka vai veicina kādas nelikumīgas darbības.

 

Pirms iesniegt kādus materiālus, jūs darīsiet visu iespējamo, lai skenētu un likvidētu jebkāda veida vīrusus un cita veida piesārņojošus vai postošus elementus. Jūs ar Tīmekļa vietnes palīdzību nepārsūtīsiet ķēdes vēstules, piramīdu shēmas, aptaujas un lūgumrakstus. Jūs nedrīkstat viltot galvenes vai veikt manipulācijas ar identifikatoriem vai citiem datiem, lai slēptu kāda Satura un/vai Lietotāja satura, kas pārsūtīts, izmantojot mūsu Tīmekļa vietni, pirmavotu vai veiktu manipulācijas par savu klātbūtni Tīmekļa vietnē. Jūs nedrīkstat traucēt vai sagraut mūsu vietnes, serverus vai tīklus, kā arī veikt jebkādas darbības, kas rada nepamatoti vai neproporcionāli lielu slodzi mūsu infrastruktūrai.

 

Jūs apstiprināt, apliecināt un garantējat, ka Tīmekļa vietnē publicētais Lietotāja saturs nepārkāpj kāda cita īpašuma tiesības, tostarp, bet ne tikai, autortiesības, prečzīmes vai patentus vai jebkādas konfidencialitātes saistības.

 

Jūs atzīstat un piekrītat, ka neviena no jūsu idejām, publikācijām vai diskusijām, vai kāds cits Tīmekļa vietnē iesniegts jūsu Lietotāja saturs, nav intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības subjekts, un to bez atlīdzības un atsauces uz pirmavotu drīkst izmantot jebkurš cits dalībnieks.

 

Ar šo jūs piešķirat Philips, tā meitas uzņēmumiem, filiālēm, zīmolu licenciātiem un citiem partneriem visā pasaulē izmantojamu, neatsaucamu, autoratlīdzību nepieprasošu, neekskluzīvu, apakšlicencējamu un tālāk nododamu licenci, lai izmantotu, pavairotu, sagatavotu atvasinājumus, izplatītu, publiski izpildītu, publiski demonstrētu, pārraidītu un publicētu jebkurā mēdijā šajā Tīmekļa vietnē vai jebkādā citā Philips tīmekļa vietnē vai kādā citā Philips mārketinga vai sabiedrisko attiecību materiālā ievietoto jūsu Lietotāja saturu.

 

Jūs vienpersoniski esat atbildīgs par savu Lietotāja saturu un tā nosūtīšanas, iesniegšanas un/vai publicēšanas sekām. Philips var, bet tam nav pienākums, pārskatīt un kontrolēt Lietotāja saturu pirms un/vai pēc iesniegšanas. Tomēr jums ir jāatzīst, ka mēs nevaram pārskatīt vai kontrolēt visu Lietotāju saturu. Turklāt Philips, tā meitas uzņēmumi, filiāles, partneri, licences devēji, zīmolu licenciāti un piegādātāji nav un nevar būt atbildīgi par trešo personu Tīmekļa vietnē ievietotā Lietotāja satura pareizību, pilnību, kvalitāti vai spēkā esamību.

 

Philips neatbalsta nekāda veida Lietotāja saturu vai viedokli, ieteikumu vai tajā izteiktu padomu, un Philips kategoriski norobežojas no jebkādas atbildības saistībā ar Lietotāja saturu.

 

Philips ir izņēmuma tiesības un kompetence rediģēt un/vai izņemt ziņojumus vai jebkādu citu Lietotāja saturu, kas ir nosodāms, nepiemērots vai kā citādi pārkāpj šos Lietošanas noteikumus jebkādu iemeslu dēļ un jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma vai saskaņojuma un pēc saviem ieskatiem. Katrs lietotājs, kurš uzskata, ka iesniegtais Lietotāja saturs ir nosodāms vai nepareizs, tiek aicināts nekavējoties sazināties ar Philips pa e-pastu. Saņemot šādu paziņojumu, mēs darīsim visu iespējamo, lai saprātīgā laika posmā veiktu mūsuprāt nepieciešamās darbības. Šis process tiek veikts manuāli, tāpēc brīdinām, ka konkrēto Lietotāja saturu, iespējams, nevarēsim izņemt vai rediģēt nekavējoties.

7. Atbildības ierobežojums

 

NE PHILIPS, NE KĀDS NO TĀ MEITAS UZŅĒMUMIEM, FILIĀLĒM, PARTNERIEM, LICENCES DEVĒJIEM, ZĪMOLU LICENCIĀTIEM VAI PIEGĀDĀTĀJIEM NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, REPRESĪVIEM, SPECIĀLI VAI NEJAUŠI RADĪTIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI SAISTĪTI AR PIEKĻUVI, IZMANTOŠANU VAI NESPĒJU PIEKĻŪT VAI IZMANTOT ŠO TĪMEKĻA VIETNI, SATURU VAI LIETOTĀJA SATURU, PAT JA PHILIPS IR BRĪDINĀTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, IZŅEMOT GADĪJUMUS, KAD ŠĀDI ZAUDĒJUMI RODAS KRĀPŠANAS VAI KRĀPNIECISKU SAGROZĪJUMU REZULTĀTĀ, JA TIE VEIKTI NO PHILIPS PUSES.

 

Ja dzīvojat valstī, kas nepieļauj nevienu no 4. sadaļā iepriekšminētajiem saistību vai garantiju izņēmumiem vai ierobežojumiem, šādi izņēmumi vai ierobežojumi uz jums netiks attiecināti, bet tikai tiktāl, ciktāl šādi izņēmumi vai ierobežojumi nav atļauti. Tādā gadījumā šādi izņēmumi vai ierobežojumi tiks ierobežoti, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti.

8. Trešās puses saturs/programmatūra

 

Philips nevienā gadījumā nav atbildīgs par kādai trešajai pusei piederošas vietnes saturu, kas var būt saistīta ar Tīmekļa vietni caur hipersaiti, neatkarīgi no tā, vai šo hipersaiti nodrošina Tīmekļa vietne vai, saskaņā ar Lietošanas noteikumiem, trešā puse. Jebkāda mūsu Tīmekļa vietnē atrodamā saite uz citu vietni nav šādas vietnes apstiprinājums un nav uzskatāma par tās satura precizitātes, savlaicīguma vai piemērotības vērtējumu vai garantiju, tāpēc mēs neuzņemamies nekāda veida atbildību.

 

Jebkura šajā Tīmekļa vietnē vai tās izmantošanas rezultātā lejupielādēšanai pieejamā programmatūra ir licencēta atbilstoši visiem piemērojamajiem licences līguma nosacījumiem. Izņēmums, kas noteikts piemērojamajā licences līgumā: programmatūra ir pieejama lietošanai tikai galalietotājiem un jebkāda turpmāka attiecīgās programmatūras kopēšana, pavairošana vai tālāka izplatīšana ir nepārprotami aizliegta. GARANTIJAS, JA TĀDAS IR, ATTIECĪBĀ UZ ŠĀDU PROGRAMMATŪRU TIKS PIEMĒROTAS TIKAI TĀ, KĀ TAS SKAIDRI NORĀDĪTS ATTIECĪGAJĀ LICENCES LĪGUMĀ. AR ŠO PHILIPS KATEGORISKI NOLIEDZ JEBKĀDA VEIDA TURPMĀKUS TIEŠUS VAI NETIEŠUS APLIECINĀJUMUS VAI GARANTIJAS, IESKAITOT GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM UN TIESĪBU NEAIZSKARŠANU SAISTĪBĀ AR ŠO PROGRAMMATŪRU.

9. Autortiesības un prečzīmes

 

Philips, tā filiāļu, meitas uzņēmumu, zīmolu licenciātu un/vai citu partneru nodrošinātā Satura, Tīmekļa vietnes pārvaldības un publicēšanas programmatūras, Tīmekļa vietnē kompilētās informācijas, kā arī visas Tīmekļa vietnes kārtības, secības un izkārtojuma autortiesības un pārējās īpašumtiesības pieder Koninklijke Philips N.V. un/vai tās zīmolu licenciātiem, pārējiem partneriem vai licences devējiem. Visas Satura tiesības, kas šajā dokumentā nav skaidri piešķirtas, ir aizsargātas.

 

PHILIPS ir Koninklijke Philips N.V. reģistrēta prečzīme.

 

PHILIPS un visas citas Koninklijke Philips N.V. un tās filiāļu reģistrētās prečzīmes ir svarīgs uzņēmuma īpašums. Ir svarīgi pareizi lietot šīs prečzīmes un ievērot Philips norādījumus, sniedzot atsauci uz uzņēmuma precēm un pakalpojumiem. Sīkāka informācija šeit.

 

PHILIPS nosaukuma lietojums un reģistrācija ir rezervēta tikai un vienīgi mūsu uzņēmumam. Jūs nevarat ne reģistrēt, ne lietot uzņēmuma nosaukumu, statūtos minēto nosaukumu, tirdzniecības nosaukumu, domēna nosaukumu vai citu nosaukumu, norādi vai aprakstu, kura sastāvā ir Philips nosaukums vai jebkuru tam līdzīgu nosaukumu, vai vārdu, kura nosaukumā būtu daļa no Philips nosaukuma, kā arī nedrīkstat iekļaut jebkādu citu Koninklijke Philips N.V. īpašumā esošu reģistrētu prečzīmi.

10. Īpašumtiesības Tīmekļa vietnē

 

Šī ir publiska Tīmekļa vietne pēc būtības un jebkāda tajā iesniegtā informācija tiek uzskatīta par publisku. Jūs atzīstat, ka jebkāda izgudrojuma iesniegšana, ko jūs veicat kādā no Lietotāja saturiem, ir šī izgudrojuma publicēšana atbilstoši piemērojamajām patentu tiesībām.

 

Jūs atzīstat, ka jebkurš Tīmekļa vietnē iesniegtais un/vai apspriestais Lietotāja saturs var būt Philips, tā filiāļu, meitasuzņēmumu, zīmolu licenciātu, citu partneru vai trešo pušu patenta, autortiesību, prečzīmju un cita intelektuālā īpašuma tiesību subjekts. Ja apsverat iespēju izmantot kādas idejas, priekšlikumus, ierosinājumus vai risinājumus vai Tīmekļa vietnē iesniegtu citu Lietotāju saturu, pirms to izmantošanas jūsu pienākums ir noskaidrot attiecīgā intelektuālā īpašuma piederību.

11. ASV autortiesību pārkāpumu prasības

 

Ja jūs zināt vai jums ir aizdomas, ka kāds no šajā Tīmekļa vietnē ievietotajiem materiāliem (ieskaitot, bet ne tikai, Forumā publicētos materiālus) ticis izmantots vai kopēts veidā, kas rada autortiesību pārkāpumu, lūdzu, nosūtiet paziņojumu Philips tālāk tekstā norādītajam aģentam. Saskaņā ar ASV Digitālās tūkstošgades autortiesību likumu, 17 U.S. C. sad. 512(c)(3), jūsu paziņojumam jāatbilst šādām prasībām:

 

Fizisks vai elektronisks autortiesību īpašnieka vai īpašnieka pilnvarotas personas paraksts par ekskluzīvo tiesību pārkāpumu;

Autortiesību aizsargātā darba, par kura pārkāpumu tiek paziņots, identifikācija, vai, ja vienā paziņojumā par vienu tiešsaistes vietni ietver vairākus autortiesību aizsargātus darbus, attiecīgajā vietnē izvietoto darbu pārstāvju saraksts;

Ziņas par materiālu, pret kura pārkāpumu tiek ierosināta prasība vai kas tiek pakļauts autortiesības pārkāpjošām darbībām, kuras jālikvidē vai kurām jāliedz piekļuve, kā arī pietiekoši izsmeļoša informācija, kas ļautu mums atrast materiālu;

Pietiekama informācija, kas ļauj mums sazināties ar jums, piemēram, adrese, tālruņa numurs un, ja pieejama, elektroniskā pasta adrese;

Jūsu iesniegums ar labticīgu pārliecību, ka, izmantot materiālu veidā, par kuru iesniegta sūdzība, autortiesību īpašnieks, tā aģents vai likums nav atļāvis;

Iesniegums, ka paziņojumā minētā informācija ir pareiza un apzināties, ka nepatiesas liecības sniegšanas gadījumā paredzams sods, ka esat autortiesību īpašnieks vai pilnvarots rīkoties īpašnieka vārdā, par kura ekskluzīvo tiesību pārkāpumu tiek paziņots.

 

Autortiesību pārkāpuma pretenzijas aģentam var nosūtīt šādi:

 

Pa pastu: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amstelplein 2
Breitner Center
PO Box 77900
Amsterdam
The Netherlands

 

 

Pa faksu: Philips International B.V.,
Corporate Legal department
Amsterdam
The Netherlands
+ 31 20 5977230

 

Augstāk minētā informācija paredzēta tikai un vienīgi Philips informēšanai par iespējamu jūsu autortiesību materiāla pārkāpumu. Jebkādi citi jautājumi un pieprasījumi, piemēram, par produkciju, kā arī saistībā ar neatbilstošiem publicējumiem un/vai saturu šajā procesā netiks atbildēti.

12. Zaudējumu atlīdzināšana un atmaksa

 

Jūs piekrītat kompensēt un pasargāt Philips, tā filiāles, meitas uzņēmumus, zīmolu licenciātus, citus partnerus un piegādātājus, visas attiecīgās amatpersonas, direktorus, darbiniekus, akcionārus, juridiskos pārstāvjus, aģentus, tiesību pārmantotājus no jebkādiem zaudējumiem, saistībām, maksājumiem un izdevumiem (tostarp pamatotajiem advokātu un profesionāļu honorāriem un tiesvedības izmaksām), kas izriet no jebkāda ziņojuma, informācijas, materiāla vai jebkāda cita Tīmekļa vietnē jūsu iesniegtā Lietotāja satura publicēšanas vai pārsūtīšanas vai jums pārkāpjot šos Lietošanas noteikumus. Ja kāda paziņojuma vai cita jūsu iesūtīta Lietotāja satura rezultātā tiek saņemta sūdzība vai uzsākta tiesvedība, Philips patur tiesības atklāt jūsu identitāti, kā arī jebkuru citu savā rīcībā esošu informāciju par jums.

 

Ja jums ir strīds ar vienu vai vairākiem lietotājiem, jūs atbrīvojat Philips, tā meitas uzņēmumus, filiāles, partnerus un piegādātājus, ikvienu attiecīgo amatpersonu, direktorus, darbiniekus, akcionārus, juridiskos pārstāvjus, aģentus, tiesību pārmantotājus no jebkāda veida un rakstura, zināma un nezināma, izrietoša vai jebkādā citā veidā ar šādiem strīdiem saistīta prasības ierosinājuma, parāda prasības un kaitējuma (faktiska un izrietoša).

13. Vietnes slēgšana

 

Mums ir ekskluzīvas tiesības slēgt Tīmekļa vietni vai kādu tās daļu jebkāda iemesla dēļ jebkurā brīdī, bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņojuma. Mums nav nekādu saistību vai atbildības par nespēju saglabāt vai dzēst kādu Tīmekļa vietnē publicētu Saturu un/vai Lietotāja saturu.

15. “Safe Harbor” paziņojums saskaņā ar 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformas aktu

 

Informācija šajā Tīmekļa vietnē var saturēt nākotnes plānus attiecībā uz Philips finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un biznesu un dažus Philips nākotnes plānus un mērķus attiecībā uz tiem. Mēs brīdinām lasītājus, ka neviens no nākotnes plāniem nav turpmāko darbību garantija un faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no nākotnes plānā iekļautajiem paziņojumiem. Nākotnes plānos, piemēram, ietverta mūsu stratēģija, aplēses par pārdošanas apjomu pieaugumu, plānotie ieņēmumi pirms procentu, nodokļu, amortizācijas maksām un izmaksu ietaupījumi, mūsu bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu attīstība, kā arī labumi no nākotnes pirkumiem un mūsu kapitāla stāvokļa. Pēc savas būtības nākotnes plāni saistīti risku un nenoteiktību, jo attiecas uz nākotnes notikumiem un apstākļiem, kā arī pastāv daudzi faktori, kas var izraisīt faktisko rezultātu un attīstības būtisku atšķirību no nākotnes plānos izteiktajiem vai no tiem izrietošajiem. Turklāt nākotnes plāni ir pakļauti iekšzemes un pasaules ekonomikas un biznesa nosacījumiem, mūsu stratēģijas veiksmīgas īstenošanas, mūsu spējai identificēt un sekmīgi veikt iegādes un integrēt tās mūsu biznesā, patērētāju gaumei attiecībā uz jau esošajām un jaunām precēm, mūsu spējai izstrādāt un izlaist jaunas preces, realizēt šīs stratēģijas priekšrocības, valdības un pārvaldes iestāžu politikai, likumdošanas izmaiņām un to ietekmei uz konkurenci – daudziem jo daudziem faktoriem, kas ir ārpus mūsu kontroles. Tādēļ mūsu faktiskie nākotnes rezultāti var ievērojami atšķirties no izvirzītajiem plāniem, mērķiem un cerībām. Papildu riski un faktori norādīti dokumentos, kas iesniegti ASV Vērtspapīru un valūtas komisijai ("SEC"), ieskaitot mūsu pēdējo gada pārskatu 20-F formā, kas pieejams SEC tīmekļa vietnē www.sec.gov. Jebkādi mūsu vai mūsu vārdā izteikti nākotnes plāni liecina tikai par prognozēm to pasludināšanas brīdī. Mēs neuzņemamies saistības aktualizēt nākotnes plānus, lai atspoguļotu jebkādas izmaiņas vai cerības saistībā ar notikumiem, nosacījumiem vai apstākļiem, uz kuriem šie plāni balstīti. Taču lasītājs var meklēt jebkādu papildu informāciju dokumentos, kas jau iesniegti vai paredzēti iesniegšanai SEC.

16. Strīdu izšķiršana

 

Šos Lietošanas noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Anglijas un Velsas normatīvajiem aktiem. Jūs piekrītat neekskluzīvai tiesas jurisdikcijai Apvienotajā Karalistē jebkuru strīdu, pretenziju vai prasību prāvā, kas radušās vai saistītas vai attiecināmas uz šiem Lietošanas noteikumiem vai jums lietojot Tīmekļa vietni, tai skaitā strīdiem saistībā ar šo Lietošanas noteikumu pastāvēšanu vai likumību, kā arī iesniegt jebkādus šādus strīdus, pretenzijas vai prasības tikai Apvienotās Karalistes tiesā.

17. Nodalāmība

 

Ja kāds no šo Lietošanas noteikumu punktiem izrādīsies spēkā neesošs vai neīstenojams, tad tas tiks aizstāts ar sākotnējā noteikuma nolūkam visprecīzāk atbilstošo spēkā esošu un īstenojamu noteikumu, un atlikušie noteikumi stāsies spēkā.

18. Tiesību atteikšanās neesamība

 

Kļūme no Philips puses, realizējot kādu no šo Lietošanas noteikumu sadaļām, nevar kalpot par iemeslu, lai stātos spēkā atteikšanās no šajos Lietošanas noteikumos izklāstītājām Philips tiesībām pret jebkuras personas darbībām pagātnē vai nākotnē. Ne Philips līdzekļu saņemšana, ne arī kādas personas paļāvība uz Philips darbībām netiks pielīdzinātas atteikumam no tiesībām uz kādu no šo Lietošanas noteikumu sadaļu. Tikai konkrētam, rakstiskam atteikumam no tiesībām, ko parakstījusi Philips pilnvarota persona, būs jebkādas tiesiskas sekas.

19. Virsraksti

 

Lietošanas noteikumu sadaļu virsraksti ir ieviesti tikai ērtības labad, tie nav to neatņemama sastāvdaļa un nekādā veidā neietekmē Lietošanas noteikumu nozīmi vai traktējumu.

 

Pateicamies par mūsu Tīmekļa vietnes apmeklēšanu.

 

Pēdējais atjauninājums: 2014. gada 15. janvārī.

14. Philips preces

 

Tīmekļa vietnē var būt atsauces uz konkrētām Philips precēm un pakalpojumiem, kas kādā konkrētā valstī var nebūt (brīvi) pieejami. Neviena no šādām atsaucēm nenozīmē un negarantē, ka attiecīgā prece vai pakalpojums konkrētajā valstī būs pieejams jebkurā laikā. Sīkāku informāciju jautājiet vietējā Philips uzņēmumā.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Mūsu vietni vislabāk var apskatīt, izmantojot jaunāko Microsoft Edge, Google Chrome vai Firefox versiju.